Regulamin

 

 

REGULAMIN

II ŚLĄSKIEGO ZLOTU SYREN

 

1.   Definicja imprezy

 

I ŚLĄSKI ZLOT SYREN  (zwany dalej ZLOTEM) to ogólnodostępna  impreza samochodowa mająca charakter towarzysko-turystyczny z elementami
„Rajdu Turystycznego” wg. książki drogowej. Nie jest to impreza sportowa.

 

2.   Władze Zlotu

2.1. Na czele władz Zlotu stoi organ nadzorujący, pełniący również funkcję Zespołu Sędziów  (ZS), w skład którego wchodzą:

Lech Bekierz,

Paweł Soszka,

Marzena Szczyrba

 

2.2. ZS jest najwyższą władzą w czasie trwania imprezy, rozpatruje wszelkie sprawy podlegające kontroli organizacyjnej, protesty oraz zatwierdza wyniki imprezy.

2.3. Decyzje ZS są ostateczne i nieodwołalne, nie podlegają reklamacjom.

2.4. Władzą wykonawczą imprezy jest ZS.

 

3.   Uczestnictwo

3.1. Do udziału w Rajdzie wg. itinerera będą dopuszczeni kierowcy posiadający
w czasie imprezy  ważne prawo jazdy kategorii "B".

 

 

4.   Zgłoszenia i ich forma

4.1.   Zgłoszenia załóg winny być składane za pomocą poczty elektronicznej na adres :  zlot@syren.pl ,

 

4.2 Maksymalna liczba startujących załóg: 30 + 10 w kategorii  Przyjaciele.

4.3 W przypadku zgłoszenia więcej niż 30 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń.

4.4 W przypadku zgłoszenia do imprezy załogi biorącej udział w zawodach samochodem stanowiącym własność osoby trzeciej, wymagana jest pisemna zgoda właściciela / współwłaściciela dołączona do zgłoszenia.

 

4.5 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

4.6 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania Zlotu lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia.

4.7 W innych przypadkach nie ujętych niniejszym regulaminem wpisowe jest  bezzwrotne.

 

 

5.   Ubezpieczenie

5.1 Kierowcy / pojazdy uczestniczące w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC .

5.2 Zaleca się również aby uczestnicy dodatkowo zawarli ubezpieczenie NW

5.3 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia.

 

6. Załoga

 

6.1 Załogę stanowi kierowca i pilot.

6.2 Dopuszcza się start w imprezie bez pilota po uprzednim poinformowania ZS

7. Obowiązki załóg

7.1 Przez podpisanie zgłoszenia do udziału w Zlocie załoga zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu oraz poleceniom
 i instrukcjom wydawanym przez władze Zlotu (również poprzez komunikaty).

7.2 Pod rygorem niedopuszczenia do startu załoga zobowiązana jest do obecności na odprawie oraz BK ( badanie kontrolne ).

7.3 Do obowiązków załogi należy:

7.3.1 Zamocowanie we własnym zakresie numerów startowych oraz loga sponsora
 w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

7.3.2 Przejazd trasy w podanej  przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym
 z książką drogową

7.3.3 Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. ( dopusza się brak zapiętych pasów – jeśli samochód fabrycznie nie był w nie wyposażony )

8. Pojazdy dopuszczone

8.1 Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe Zlotu, tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody MARKI SYRENA oraz po uzgodnieniu z ZS inne pojazdy w kategorii Przyjaciele.

8.2 Zezwala się na stosowanie na próbach sprawnościowych opon typu slick (zgodnych z załącznikiem V przepisów ogólnych FIA).

8.3  Zabrania się stosowania opon kolcowanych!!!

9. Rozgrywane konkurencje:

·         Itinerer strzałkowy wraz z zagadkami do trasy,

·         Jazda precyzyjna,

·         Plac manewrowy,

·         Konkurs na najlepszy ubiór z epoki,

·         Miss zlotu,

·         „Majsterklepka” zlotu

 

10. Badanie kontrolne BK i oznakowanie samochodów

10.1 Zgłoszone do Zlotu samochody muszą być przedstawione do BK-1 w miejscu
 i czasie podanym przez organizatora. ( podczas odbioru dokumentów ).

10.2 Spóźnienie na BK-1 powyżej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z imprezy.

10.3 Samochód nie spełniający wymogów regulaminowych nie zostanie dopuszczony do startu.

10.4 Samochód przedstawiony do BK-1 musi być oznakowany numerami startowymi 10.5 Samochód musi być wyposażony zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym. Dopuszcza się do udziału w Zlocie samochody z wyposażeniem dodatkowym mającym wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa.

10.6 Samochód musi być sprawny technicznie, a kierowca zobowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu
i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych.

 

11. Porządek i bezpieczeństwo w czasie Zlotu.

11.1 Uczestnicy Zlotu są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na drogach publicznych RP zasad i przepisów. Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem.

11.2 W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami
w ludziach, uczestnik Zlotu kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy poszkodowanym, powiadomić Policję o zdarzeniu oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji.

 

12.Jazda zręcznościowa

12.1 Start do każdej z prób  odbywa się w kolejności numerów startowych,
o przydziale których decyduje Organizator.

 

12.2 Po zakończeniu próby  załoga zobowiązana jest do niezwłocznego udania się na kolejny etap  według Książki Drogowej.

12.3 Po przejechaniu Mety Zlotu załoga jest zobowiązana niezwłocznie zanieść Kartę Drogową do Biura Zlotu  i przekazać ją Komisji Obliczeń.

        

13. Próby sprawnościowe

13.1 Próby  i sposób ich pokonywania zostaną szczegółowo omówione na odprawie uczestników.

13.2 Organizator udostępni rysunki prób oraz określi ich lokalizację.

13.3 Start do poszczególnych prób  następuje przednimi kołami przed linią startu, meta stop z zatrzymaniem samochodu tak, aby linia mety znajdowała się między osiami samochodu.

13.4 Zadaniem załogi jest prawidłowe przejechanie wyznaczonej próby w jak najkrótszym czasie.

13.5 Do poruszania się samochodu na trasie Zlotu służyć może wyłącznie siła napędowa samochodu lub siła mięśni.

 

14. Pomiar czasu i kary

14.1 Pomiar czasu będzie dokonywany z dokładnością 0,01 sekundy.

14.2 Start do pierwszej próby niezgodnie z kolejnością numerów startowych – wykluczenie z Zlotu.

14.3 Za każdą 0,1s. trwania próby sportowej – 0,1 pkt.

14.4 Zgubienie karty drogowej – wykluczenie z Zlotu.

14.5 Za przewrócenie, potrącenie lub przesunięcie słupka (beczki, opony, szykany) – 5 pkt.

14.6 Falstart – 5 pkt.

 

FALSTART – jest to zarówno „start lotny” jak i wystartowanie przed sygnałem startera. Kierowcy i pojazd są podporządkowani poleceniom Startera od momentu podniesienia flagi do momentu jej opuszczenia. Ruchowi flagi może towarzyszyć lub może być on zastąpiony przez inny odpowiedni sygnał (np. podniesienie/ opuszczenie ręki Startera).

Falstart istnieje wtedy, gdy kierowca podlegający poleceniom Startera porusza się do przodu lub poruszy się i zatrzyma z określonej pozycji przed podaniem właściwego sygnału startu. W przypadku wykonania falstartu kierowca zostaje ukarany doliczeniem 5 punktów karnych do czasu osiągniętego z pokonania wyznaczonej próby.

14.7 Nanoszenie własnych poprawek i notatek na kartę drogową z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych – wykluczenie z Zlotu.

14.8 Przekroczenie linii mety spowoduje doliczenie 5 pkt. karnych do czasu całkowitego zatrzymania samochodu poza linią mety.

14.9 INTERPRETACJA METY STOP.

14.9.1 Kierowca obowiązany jest zatrzymać samochód w taki sposób, aby linia mety na próbie znalazła się między osiami samochodu.

14.9.2 Całkowite zatrzymanie samochodu jest to moment tzw. „odbicia nadwozia” samochodu znajdującego się na linii mety – co powoduje zakończenie pomiaru czasu.

14.9.3 Przekroczenie linii mety spowoduje doliczenie 5 pkt. karnych do czasu całkowitego zatrzymania się samochodu poza linią mety.

 

14.10 Cofanie samochodu w celu poprawienia jego ustawienia na mecie próby, traktowane będzie jako cofanie w strefie  i spowoduje doliczenie 10 pkt. Karnych.

 

14.11 Za nieprawidłowe wykonanie próby – TARYFA (150% wyniku uzyskanego przez najlepszego zawodnika w klasie na danej próbie).

14.12 Jeżeli zawodnik pomyli trasę próby sprawnościowej, lecz wróci tą samą drogą na właściwy tor jazdy a następnie będzie kontynuował pokonywanie próby zgodnie z mapką dostarczoną przez organizatora, wówczas taryfa nie zostanie mu przyznana.

14.13 W przypadku uzyskania czasu przejazdu gorszego niż 150% najlepszego wyniku w klasie na danej próbie, zawodnik otrzyma czas równy 150% najlepszego wyniku w klasie.

14.14 Za niesportowe zachowanie : kara czasowa wg uznania przez ZS do wykluczenia włącznie.

14.15 Ze względu na specyfikę prób sprawnościowych istnieje taka możliwość, iż nie wszystkie kary (w szczególności taryfy, potrącone słupki, beczki, opony, szykany) zostaną wpisane do karty drogowej załogi; karta drogowa ma dla zawodnika charakter informacyjny.

15. Protesty

15.1 Od chwili startu do Zlotu uczestnicy nie mogą powoływać się na jakiekolwiek działanie siły wyższej.

15.2 Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Komandora Zlotu.

15.3 Protesty należy składać bezzwłocznie po ukończeniu Zlotu.

15.4 Wyjaśnienie kar wyznaczonych przez obsługujących próby sportowe – natychmiast po podjęciu decyzji o ukaraniu.

15.5 Prawo do złożenia protestu przysługuje wyłącznie zawodnikom, którzy ukończą imprezę.

15.6 Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 50zł. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZS.

 

16. Przepisy końcowe

16.1 Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji regulaminu oraz prawo wydawania dodatkowych poleceń i zaleceń uzupełniających regulamin.

16.2 Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania Zlotu.

 

Organizatorzy.