Obrazek użytkownika aparatos

Regulamin I Turystyczny zlot pojazdów zabytkowych

REGULAMIN ZLOTU – I TURYSTYCZNY ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH.

 

ORGANIZATOR

Organizatorem  Zlotu BROWAR OBYWATELSKI W TYCHACH, WSPÓŁORGANIZATOREM JEST ŚLĄSKA RODZINA SYREN ORAZ  MUZEUM MOTORYZACJI I TECHNIKI W LIGOCIE.
 

1.   Definicja imprezy

 Zlot   to ogólnodostępna  impreza samochodowa mająca charakter „Rajdu Turystycznego” wg. książki drogowej
z elementami rywalizacji i pokazów ( prezentacji pojazdów ). Nie jest to impreza sportowa.

 

2.   Władze zlotu

2.1. Na czele władz Zlotu stoi organ nadzorujący, pełniący również funkcję Zespołu Sędziów  (ZS).

2.2. ZS jest najwyższą władzą w czasie trwania imprezy, rozpatruje wszelkie sprawy podlegające kontroli organizacyjnej, protesty oraz zatwierdza wyniki imprezy.

2.3. Decyzje ZS są ostateczne i nieodwołalne, nie podlegają reklamacjom.

2.4. Władzą wykonawczą imprezy jest Komandor zlotu.

 

3.   Uczestnictwo

3.1. Do udziału w zlocie będą dopuszczeni kierowcy posiadający w dniu imprezy ważne prawo jazdy.

3.2. Pojazdy dopuszczony powinny spełniać wymaganie – WYPRODUKOWANE PRZED 1990 ROKIEM.

3.3. Istnieje możliwość zgłoszenia innego pojazdu za zgodą ZS.

3.4. Dopuszczone do imprezy są  pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu drogowego na terytorium RP spełniające wymagania regulaminowe.

3.5. Koszt uczestnictwa - 20 zł/osoba

 

4.   Zgłoszenia i ich forma

4.1. Zgłoszenia załóg winny być składane za pomocą poczty elektronicznej

4.2 Maksymalna liczba startujących załóg: 50.

4.3 W przypadku zgłoszenia więcej niż 50 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń oraz wiek pojazdu.

4.4 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

 

5.   Ubezpieczenie

5.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC .

5.2 Zaleca się również aby uczestnicy dodatkowo zawarli ubezpieczenie NW

5.3 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia.

 

6. Załoga

 

6.1 Załogę stanowi kierowca i pilot.

6.2 Dopuszcza się start w imprezie bez pilota po uprzednim poinformowania ZS

7. Obowiązki załóg

7.1 Przez podpisanie zgłoszenia do udziału w rajdzie załoga zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu oraz poleceniom i instrukcjom wydawanym przez władze rajdu (również poprzez komunikaty).

7.2 Pod rygorem niedopuszczenia do startu załoga zobowiązana jest do obecności na odprawie.

 

 

7.3 Do obowiązków załogi należy:

7.3.1 Zamocowanie we własnym zakresie numerów startowych w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

7.3.2 Przejazd trasy w podanej  przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym
 z książką drogową

8. Pojazdy dopuszczone

8.1 Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe,

 

9. Porządek i bezpieczeństwo w czasie Zlotu.

Uczestnicy Zlotu są normalnymi użytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na drogach publicznych RP zasad i przepisów. Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem.

W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami
w ludziach, uczestnik Zlotu kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy poszkodowanym, powiadomić Policję o zdarzeniu oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji.

 

10. Protesty

 Od chwili startu   uczestnicy nie mogą powoływać się na jakiekolwiek działanie siły wyższej.

Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce ZS.

Protesty należy składać bezzwłocznie po ukończeniu ZLOTU.

Prawo do złożenia protestu przysługuje wyłącznie tym, którzy ukończą imprezę.

15.6 Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 50zł. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZS.

 

 

11. Ochrona danych osobowych (RODO)

Poprzez przesłanie zgłoszenia na zlot każdy uczestnik wyraża zgodę na:

Przetwarzanie  danych osobowych w  celu uczestnictwa w zlocie.

          Jednocześnie jest informowany o prawie do: 

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawie do przenoszenia danych;
  • wycofania wyrażonej zgody z  tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może być zrealizowane w formie pisemnego oświadczenia lub drogą mailową.
  • dodatkowo prawie do złożenia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Organu Nadzorczego).

 

 

12. Przepisy końcowe

16.1 Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji regulaminu oraz prawo wydawania dodatkowych poleceń i zaleceń uzupełniających regulamin.

16.2 Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania Zlotu.

 

 

Dodaj komentarz

Filtered HTML

  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.